Sérkennsla, stuðningur og námsver

Sérkennsla 1.-3. bekkjar Nemendur með fötlun eða þroskafrávik fá úthlutuðum sérkennslutímum og er ýmist kennt utan bekkjarstofu eða inn í bekk. Unnið er eftir einstaklingsnámskrá þar sem markmið og leiðir koma fram. Mest er unnið með málþroska, lestur, stærðfræði og félagsfærni. Nemendur með fötlun eða þroskafrávik læra að nýta sér sjónrænt skipulag eftir fyrirkomulagi TEACCH. Sumir nemendur með þroskafrávik eða fötlun hafa með sér stuðningsfulltrúa sem vinnur undir handleiðslu umsjónarkennara. Nemendur með lestrarvanda fá sérkennslu í þeim þáttum sem liggja til grundvallar lestrarþjálfun. Reglulegar skimanir og kannanir eru framkvæmdar til þess að fylgjast með framvindu lestrarnáms.

Sérkennsla 4.-7. bekkjar Á miðstiginu er lestrarfærni nemenda orðin meiri og er haldið áfram að skima og greina lestrarvanda og gripið til úrræða fyrir nemendur sem þurfa meiri þjálfun í lestri og stærðfræði. Sérkennslan fer fram innan bekkjar eða utan allt eftir því sem hentar best hverju sinni. Sérkennari aðstoðar nemendur með aðlagað námsefni eftir þörfum og haldið er áfram að vinna með sjónrænt skipulag eftir því sem við á. Nemendur með þroskafrávik eða fötlun hafa með sér stuðningsfulltrúa sem vinnur undir handleiðslu umsjónarkennara.

Sérkennsla 8.- 10. bekk Námsver Egilsstaðaskóla starfar samkvæmt lögum um grunnskóla nr.91/2008 og reglugerð nemenda með sérþarfir í grunnskóla nr. 585/2010. Hlutverk námsversins er að veita nemendum með þroskafrávik, fötlun eða almenna námserfiðleika sérhæfð úrræði og einstaklingsmiðað nám. Í námsverinu fá nemendur aukna aðstoð og vinna eftir áætlun frá kennara í íslensku og stærðfræði. Einnig geta nemendur með almenna námserfiðleika s.s. lesblindu tekið þar tímabundin námskeið. Í námsveri fer sérkennsla fram í fámennum hópum og miðast við þarfir hvers og eins nemanda. Stundarskrá og námsefni er aðlagað í sumum tilfellum. Í námsveri geta nemendur lært og fengið aðstoð við ýmiss tæknimál sem kemur þeim til góða í náminu. Nemendur geta jafnframt fengið aðstoð við stærri verkefni í námsverinu.

Í námsverinu er miðað við hámarks nemendafjölda hverju sinni eða ekki fleiri en 10 nemendur í senn. Þar eru sérhæfð kennslugögn og tæki sem henta nemendum með sérþarfir.

Í námveri starfar sérkennari og einnig almennir kennarar. Unnið er eftir einstaklingsnámskrá þar sem markmið og leiðir að náminu koma fram. Einstaklingsáætlanir sem sérkennari, nemandi og foreldrar vinna sameiginlega að, miða að því að gera nemandann sjálfstæðari í vinnubrögðum.