Markmið náms

Í 2. gr. laga um grunnskóla, nr. 91/2008, er markmið grunnskóla skilgreint. Segir í þeirri grein að að hlutverk grunnskóla í samvinnu við heimilin sé að stuðla að alhliða þroska nemenda og þátttöku þeirra í lýðræðisþjóðfélagi sem er í sífelldri þróun. Með samspili kolla, grunnþátta, lykilhæfni, fjölbreyttra kennsluhátta og góðrar samvinnu skólans við heimilin og samfélagið stefnir Egilsstaðaskóli að því að leggja grunn að frumkvæði og virkni nemenda og hvetja til sjálfstæðrar hugsunar. Í skólanum fá nemendur tækifæri til að tileinka sér þekkingu, leikni og hæfni sem býr þá undir nám og starf að loknum grunnskóla og í raun ævilangt.

Yfirmarkmið með skólastarfi í Egilsstaðaskóla eru:

  • Að nemendur temji sér virðingu og umburðarlyndi í samskiptum.
  • Að nemendur tileinki sér hollar lífsvenjur og sýni ábyrgð í umgengni við allt líf og umhverfi. 
  • Að nemendur séu virkir þátttakendur í náminu og læri að axla ábyrgð í námi.
  • Að nemendur öðlist færni í að vinna saman að fjölbreyttum verkefnum og koma hugmyndum sínum á framfæri. 
  • Að styrkleikar nemenda fái að njóta sín og þeir fái námsefni við sitt hæfi. 
  • Að nemendur taki stöðugum framförum á skólagöngunni og eflist í gegnum námið.
  • Að nemendur hafi ánægju af skólagöngunni.